Omrop FryslanOmrop Fryslan

 

Omrop Fryslân is de regionale stjoerder fan Fryslân. Omrop Fryslân makket radio en telefyzje yn it Frysk, dêrmei is de omrop de ienige stjoerder fan Nederlân dy’t net yn it Nederlânsk útstjoert.

KenmerkenKenmerken

  • Implementeren nieuw design
  • Drupal 7
  • Scrum